INWESTYCJE

Informujemy, że realizujemy projekt pt. „Wdrożenie wyników prac B+R nad technologią produkcji płyt tekturowych z rdzeniem o strukturze plastra miodu o udoskonalonych właściwościach hydrofobowych i obniżonej palności”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne.

Celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R dotyczących opracowania technologii wytwarzania tektury o strukturze plastra miodu o udoskonalonych właściwościach hydrofobowych i obniżonej palności. W ramach projektu zostaną zakupione linie technologiczne, maszyny i urządzenia, systemy informatyczne oraz środki transportu.

Wartość projektu kwalifikowana: 8 950 000.00 PLN, w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 5 370 000.00 PLN.


Informujemy, że otrzymaliśmy dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 zgodnie z umową nr: POPW.01.05.00-28-0038/20-00.
Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 360 440,43 zł. W tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich 360 440,43 zł.

 

<